Haber Detayı
15 Haziran 2016 - Çarşamba 09:01
 
EKMEK VE YEMEK ARTIĞI SATIŞI YAPILACAKTIR
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANLIĞI (VAN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI Ekmek ve Yemek Artığı Satışı 3212 sayılı Kanuna göre açık artırma usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale İlanları Haberi
EKMEK VE YEMEK ARTIĞI SATIŞI YAPILACAKTIR

İhale Kayıt Numarası                     : 2016 / 222932

1-İdarenin

a) Adresi                                             : Hacıbekır Mah Hacıbekır Kıslası 65100 Van Merkez/VAN

b) Telefon ve faks numarası       : 432 486 10 00 - 432 214 47 57

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı            : Ekmek ve Yemek Artığı , 109.140 Kg.

b) Teslim yeri                                    : Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve Bağlı Birlikler (ekli

                                                                 İhtiyaç Listesinde Belirtilmiştir.)

c) Teslim tarihleri                            : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 10 iş

                                                                 günü içerisinde işe başlanacak ve 1 yıl süre içerisinde günlük

                                                                 olarak teslim alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                               : J.Asyş.Kor.K.lığı İhl.Koms.Bşk.lığı / VAN

b) Tarihi ve saati                              : 22.06.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve J.Asyş.Kor.K.lığı Loj.Ş.Md.lüğü / VAN adresinden alınabilir.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar J.Asyş.Kor.K.lığı İhl.Koms.Bşk.lığı / VAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

                                                                                                                 Basın V: 362486 (www.bik.gov.tr)

Kaynak: Editör:
Haber Videosu
Yorumlar
Haber Yazılımı